+48 505 082 052
kontakt@noclegi-dobczyce.pl
CHOSE LANUGUAGES

Regulamin - Noclegi-Dobczyce

1. Regulamin ośrodka określa zasady świadczenia usług przez ośrodek noclegowy

Noclegi-Dobczyce
J.J.M. Janina Lichon
ul. Turystyczna 10
32-410 Dobczyce
NIP : PL 681-167-26-82

Odpowiedzialności oraz przebywania na terenie we wszystkich jego obiektach i przestrzeniach, w tym w obiekcie noclegowym, i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez: podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zadatku, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług w ośrodka. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu i w imieniu swoim i towarzyszących osób z którymi przebywa w ośrodku.

2. Przez obiekt noclegowy (Ośrodek) rozumie się łącznie jako całość zespół budynków z miejscami noclegowymi, który obejmuje 9 apartamentów w 5 oddzielnych budynkach, saunę oraz altanki znajdujących się na terenie.

3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka.

4. Hotel jest obiektem całorocznym i jest czynny 24h/dobę i 7 dni w tygodniu.

5. Ośrodek świadczy usługi zgodnie z przedstawioną ofertą na stronie www.noclegi-dobczyce.pl

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Przelewy24.

Dane Firmy:

PayPro Spółka Akcyjna
ul. Pastelowa 8
60-198 Poznań
NIP: PL 779-236-98-87

https://www.przelewy24.pl/regulamin

7. Opiekunem Gościa, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych z pobytem jest właściciel ośrodka.

W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie telefoniczne, co umożliwi niezwłoczną reakcję. oraz zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług.

9. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:

  • Odpowiednie warunki do pełnego i nieskrępowanego pobytu Gościa.'
  • Komfortowy pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,chyba że upoważnione do tego organy państwowe poproszą o udostępnienie danych osób przebywających w Hotelu
  • Uprzejmą obsługę w zakresie usługi świadczonej w ośrodku
  • Wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę lub życzenie

10. Apartamenty są wynajmowane na doby hotelowe.

11. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego, chyba że indywidualne umowy lub uzgodnienia z ośrodkiem stanowią inaczej.

12. Przedłużenie doby hotelowej lub zajmowanie pokoju hotelowego bez uzgodnienia do 2h traktowane jest jako połowa doby hotelowej, a Gość będzie zobowiązany do pokrycia połowy ceny za pełną dobę, natomiast powyżej 2h traktowane jest jako wynajem apartamentu na pełną dobę hotelową i będzie obciążane zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu apartamentów za pełną dobę, chyba że ośrodek ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia doby.

13. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić w Recepcji do godz. 19.00 w przeddzień dnia, w którym upływa termin pobytu.

14. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę dostępności i istniejących możliwości.

15. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa, w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

16. Wszyscy Goście i osoby towarzyszące podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą zameldowania jest okazanie personelu ośrodka dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie noclegowej karty meldunkowej.

16. Wszyscy Goście i osoby towarzyszące podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Podstawą zameldowania jest okazanie personelu ośrodka dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie noclegowej karty meldunkowej.

17. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie ośrodka.

18. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

19. Ośrodek może odmówić przyjęcia lub dalsze świadczenie usługi Gościa, który podczas pobytu nie uregulował należnych opłat, rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych gości albo szkodę na osobie innych gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających na terenie obiektu lub zakłócił pobyt innych gości lub funkcjonowanie Ośrodka.

20. Gość powinien zgłosić szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Ośrodek zastrzega sobie prawo obciążenia Gościa kosztami naprawy wyrządzonych szkód, po jego wyjeździe.

21. Rzeczy wartościowe nie powinny być przechowywany przez Gościa w apartamentach poza jego obecność. Ośrodek nie odpowiada ya uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.

22. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa pozostawionego na terenie Ośrodka oraz znajdujących się w nim rzeczy.Wszystkie parkingi na terenie Ośrodka są darmowe i niestrzeżone.

23. Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od Ośrodka (choroba Gościa lub towarzyszących mu osób przebywających w Hotelu, choroba członka rodziny przebywającego w innym miejscu niż Ośrodka, inne wypadki losowe dotyczące Gościa zmuszające go do wcześniejszego opuszczenia), nie uprawnia Gościa do otrzymania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

24. Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.

25. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.

26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w apartamentach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).

26. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w apartamentach używanie otwartego ognia np. świeczek oraz urządzeń elektrycznych lub grzejnych nie stanowiących wyposażenia pokoju np. grzałek, żelazek, przenośnych grzejników. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych, przenośnych komputerów (laptopów, tabletów).

28. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą lub irytują pozostałych gości.

29. Na Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 07.00 dnia następnego.

30. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług noclegowych nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Ośrodka.. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych osobie, która narusza tą zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się, wykazuje agresję słowną lub fizyczną, jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza regulamin, i Ośrodek może spowodować usunięcie tej osoby z terenu, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu. Gość naruszający tą zasadę powinien zostać uprzedzony o możliwych konsekwencjach dalszego zachowywania się niezgodnie z regulaminem. To samo dotyczy również zachowania Gościa, które narusza ogólnie przyjęte zasady współżycia społecznego.

31. Przestrzenie ogólnodostępne Ośrodka mogą być monitorowane przy użyciu kamer, celem zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

32. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

33. Każdorazowo opuszczając apartamentu Gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światła, zakręcić krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna.

34. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia, zanieczyszczenia i braki wyposażenia w apartamentach oraz w każdym innym miejscu na terenie Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką. Naprawienie przez Gościa szkody wyrządzonej następuje przez zapłatę kary pieniężnej (kary umownej).

35. Hotel dopuszcza do przebywania zwierząt w apartamentach za dodatkową opłatą.

36. Właściciel lub opiekun zwierzęcia, z którym przebywa on na terenie Ośrodka jest zobowiązany do prowadzenia go na uwięzi oraz usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzę.

37. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez Gościa, w stosunku do innych gości, osób i podmiotów przebywających w ośrodku.

38. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w ośrodku będą odesłane na jego koszt na adres wskazany przez Gościa. W przypadku braku takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 2 miesiące (artykuły spożywcze i środki higieny osobistej będą przechowywane przez 24 godziny), a po upływie tego okresu przejdą na własność Hotelu albo zostaną zutylizowane/zniszczone albo przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

39. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Ośrodek do celów meldunkowych i innych potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa, i celów marketingowych oraz na umieszczenie danych Gościa w bazie danych Hotelu, a także wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji handlowych dotyczących aktualnych ofert Hotelu, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

40. Możliwość odstąpienia : Istnieje prawo odstąpić od umowy rezerwacji zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia. Można to zrobić wysyłając e-mail na adres kontakt@noclegi-dobczyce.pl. W niektórych sytuacjach, na przykład gdy usługa została już częściowo wykonana można nie mieć prawa do odstąpienia od umowy lub zwrotu pełnej kwoty za usługę.

41. Składanie Reklamacji: W przypadku jakichkolwiek uwag czy niezadowolenia związanych z usługami naszego ośrodka, zachęcamy do składania reklamacji. Reklamację należy przesłać na adres e-mail: kontakt@noclegi-dobczyce.pl. Reklamacja powinna zawierać jak najwięcej informacji dotyczących zaistniałego problemu, w tym dane kontaktowe, opis zastrzeżeń oraz ewentualne żądania.Termin Rozpatrzenia. Zobowiązujemy się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. W przypadku, gdyby rozpatrzenie reklamacji wymagało więcej czasu, poinformujemy o tym składającego reklamację, podając przewidywany termin rozstrzygnięcia. Informacja o Wyniku. Po rozpatrzeniu reklamacji, składający reklamację otrzyma informację o wyniku rozpatrzenia drogą e-mailową

Dziękujemy za stosowanie się do postanowień powyższego regulamin.